ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Dean Yang Bin
Executive Dean Gao Hong CPC Committee Secretary Wu Xiaofeng
Associate Deans Kang Feiyu Zuo Jiane Ma Lan Zhang Chuanjie Chan Wai Kin (Victor) CPC Committee Deputy Secretary Yang Ruidong Guan Tian